At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. Sinabi nila sa kaniya, Oo, Panginoon. 12 37 What does "cross" symbolize in the New Testament? 33At nang mapalabas ang demonio, ay nagsalita ang lalaking pipi: at nangagtaka ang mga karamihan, na nangagsasabi, Kailan ma'y hindi nakita sa Israel ang ganito. Airing more independent films than any other public broadcasting station in the country, KQED is committed to bringing the work of local and independent film producers to the community. At nang mapalabas ang demonio, ay nagsalita ang lalaking pipi: at nangagtaka ang mga karamihan, na nangagsasabi, Kailan ma'y hindi nakita sa Israel ang ganito. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kaniya ang mga lalaking bulag: at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? The Calling of Matthew (). 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. 11 Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 35At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. Where they Jewish? When Jesus saw their faith, he said to … 37Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Katotohana'y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa. 27 28At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kaniya ang mga lalaking bulag: at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Matthew 4. At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. prostitute pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. English-Tagalog Bible. 13 At nang makita ito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kaniyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong Guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? 31Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. Jesus is the Christ. 4 Votes, Matthew 9:18 MT 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. 3 At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi … Ay sinabi niya, Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. 4At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso? At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Matthew 6. Matthew 9:20-22 - Bible Search: Woman's Issue of Blood Healed: Back to Bible Passages (Mateo) Matthew 9:20-22. Reflection: Matthew 9:32-38 Tuesday of the 14th Week in Ordinary Time – Matthew 9:32-38. 5Sapagka't alin baga ang lalong magaang sabihin, Ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan; o sabihin, Magtindig ka, at lumakad ka? 23 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. Nang magkagayo'y nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapuwa't hindi nangagaayuno ang mga alagad mo? Matthew 9:20–22 20 And behold, a woman v who had suffered from a discharge of blood for twelve years came up behind him and touched w the fringe of his garment, 21 for she said to herself, “If I only touch his garment, I will be made well.” 22 Jesus turned, and seeing her he said, x “ Take heart , daughter ; your faith has made you well .” y And instantly 4 the woman was made well. And as he’ll tell you, life in Rhude World is pretty spectacular. Reflection: Matthew 9:14-17 Saturday of the 13th Week in Ordinary Time – Matthew 9:14-17. 12Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. The Call Of Matthew (9:9-13) Moved By Compassion (9:35-38) The Twelve Apostles (10:1-4) Principles Of Evangelism - I (10:5-10) Principles Of Evangelism - II (10:11-42) Greater Than John The Baptist? Matthew 10. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Matthew 12. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni David. At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. More than 1 million podcasts online for free on mytuner-radio.com. 19At si Jesus ay nagtindig, at sumama sa kaniya, pati ng kaniyang mga alagad. How were the crowds "harassed and helpless"? John Clowes M.A. • Go, then, and learn what this means: ‘I want mercy, and not sacrifice.’ For I came to call, not righteous people, but sinners.” (Matthew 9:12, 13; Hosea 6:6) The Pharisees are not sincere when they refer to Jesus as “teacher,” but they can learn something from him about what is right. Matthew 9:9-17 The Calling Of Matthew ; Matthew 9:18-26 A Woman Grabs The Hem Of Jesus' Garment And Is Healed; Matthew 9:27-38 Jesus Heals Two Blind Men Who Cry Out For Mercy ; Matthew 10:1-8 Twelve Apostles Are Named; Matthew 10:9-15 Jesus Gives More Practical Ministry Advice Prior To Sending Out The Twelve At sinoma'y hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma; sapagka't ang tagpi ay bumabatak sa damit, at lalong lumalala ang punit. Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man (). … Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At tinawanan nila siya na nililibak. 2At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay. 27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Dr. Ray Silverman . 3 At narito, napakita sa … 30At nangadilat ang kanilang mga mata. The crowds who witnessed this healing were awed and … Should we be involved in such activities? 36 "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him. Matthew 9:27-38 Jesus Heals Two Blind Men Who Cry Out For Mercy ; Matthew 10:1-8 Twelve Apostles Are Named; Matthew 10:9-15 Jesus Gives More Practical Ministry Advice Prior To Sending Out The Twelve; Matthew 10:27-42 Jesus' Hardest Sayings On Discipleship ; Matthew 10:42ff Further Discussion On Jesus' Hardest Sayings On Discipleship ; Matthew 11:1-6 John The Baptist Sends His Disciples To … At tinawanan nila siya na nililibak. Big day, big fit. 21Sapagka't sinabi niya sa kaniyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako. Matthew 9:33b-34: The twofold interpretation of the cure of the mute man. • At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. 9 Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. I tell this one, ‘Go,’ and he goes; and that one, ‘Come,’ and he comes. 16 15At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? Matthew 9 - NIV: Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. Did Lazarus or the dead maid experience existence in their dead state? 26At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. 24Ay sinabi niya, Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. (Matthew 9:35–38). 14Nang magkagayo'y nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapuwa't hindi nangagaayuno ang mga alagad mo? At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma'y huwag makaalam nito. At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. 20 1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. Matthew 11. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. In passages parallel to Matthew 9:9, both Mark 2:14 and Luke 5:27 describe Jesus' calling of the tax collector Levi, the son of Alphaeus, but Mark and Luke never explicitly equate this Levi with the Matthew named as one of the twelve. General Search for 'Matthew 9:6' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org Jesus approached the man and drove the demon out of him. Jesus heals a paralytic (1-8) Jesus calls Matthew (9-13) Question about fasting (14-17) Jairus’ daughter; a woman touches Jesus’ outer garments (18-26) Jesus heals the blind and the speechless (27-34) Harvest great but workers few (35-38) 9 So boarding the boat, he traveled across and went into his own city.+ 2 … 11At nang makita ito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kaniyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong Guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? 20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: 21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. Listen to ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start podcast by audiobiblepodcast.com. 14 7At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay. “Follow me,” he told him, and Matthew got up and followed him. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Katotohana'y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa. 9 Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, 10 Hezekiah the father of Manasseh, Manasseh the father of Amon, Amon the father of Josiah, 11 and Josiah the father of Jeconiah # 1:11 That is, Jehoiachin; also in verse 12 and his brothers at the time of the exile to Babylon. At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma'y huwag makaalam nito. 10At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. 15 (Isaiah 45:7). Datapuwa't magsihayo kayo at inyong pagaralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka't hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Sinabi nila sa kaniya, Oo, Panginoon. Matthew 6:33 begins with the conjunction Matthew 9:10 This description would include non-observant Jews, those who rejected Pharisaic ordinances and interpretations of the Law, as well as others who flaunted the rules of morality and civil law. Little Commission (10:1–11:1) 6. 6 Matthew 13. Study the Inner Meaning Chapter summary. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. … Quality: Best translation match: English. At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. Reflection: Matthew 9:14-17 Saturday of the 13th Week in Ordinary Time – Matthew 9:14-17. 27 At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni … 23At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo, A Girl Restored to Life and a Woman Healed, The Harvest Is Plentiful, the Laborers Few. Escuche el podcast ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start de audiobiblepodcast.com en cualquier dispositivo con la aplicación myTuner Radio. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? At tinawanan nila siya na nililibak. -- This Bible is now Public Domain. 1 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok: 2 At nagbagong-anyo siya sa harap nila; at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. Matthew 9:3 1 Votes, Matthew 9:16 - 17 What are some parallels between a blind person and an unsaved person (Matthew 9:27)? 11 When the Pharisees saw this, they asked his disciples, “Why does your teacher eat with … Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. At nangadilat ang kanilang mga mata. At si Jesus ay nagtindig, at sumama sa kaniya, pati ng kaniyang mga alagad. Datapuwa't nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagka't pawang nangahahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Mateo × Verse 12; Mateo 9:12 Study the Inner Meaning 12 Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 9 . What does Jesus mean by "unshrunk cloth on an old garment" and "new wine put into old wineskins"? 38 34 Datapuwa't sinabi ng mga Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. To Get the Full List of Definitions: 9 For I myself am a man under authority, with soldiers under me. At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. Denomination: Assembly Of God. MT 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. Matthew Henry's Concise Commentary on the Bible by Matthew Henry. 25 Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: Sapagka't sinabi niya sa kaniyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako. Matthew 1. 13Datapuwa't magsihayo kayo at inyong pagaralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka't hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. 22Datapuwa't paglingon ni Jesus at pagkakita sa kaniya, ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob; pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Matthew Chapter 9 from the King James Version Bible read aloud with the corresponding scripture scrolling on screen for reading ease. At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kaniya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio. The day will come when the bridegroom will be taken away from them and then they will … 0 Votes. New wine was always put in a new bag so that the bag would stretch as the wine continued to ferment, and then the bag would harden. 2 Some men brought to him a paralyzed man, lying on a matWhen Jesus saw their faith, he said to the man, “Take heart, son; your sins are forgiven.” (3 At this, some of the teachers of the law said to themselves, “This fellow is blaspheming!” (4 Knowing their thoughts, Jesus said, “Why do you … 8 At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. Verse 1. Tagalog Natuod Pangngalan []. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. 12 After the exile to Babylon: Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, … 26 And he arose, and followed him. 28 20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: 20 At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng … Verse 2. Matthew 9, New International Version (NIV) Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. Show Text Version Hide Text Version. • 2 10 Full Sermon (54) Outlines (16) Audience . 8Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. Sign Up or Login. At sinoma'y hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma; sapagka't ang tagpi ay bumabatak sa damit, at lalong lumalala ang punit. • At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? 22 20At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi nga niya sa lumpo), Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. Datapuwa't nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya, at tinangnan niya siya sa kamay; at nagbangon ang dalaga. 4 22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. Calling of Matthew (9:9–13) On fasting (9:14–15) New Wine into Old Wineskins (9:16–17) Daughter of Jairus (9:18–26) Two blind men (9:27–31) Exorcising a mute (9:32–34) Good crop but few harvesters (9:35–38) 5. Immediately, the man’s speech was completely restored. The Pattern For Prayer - Matthew 6:9-13 Where Will You End Up - Matthew 7:13-14 Either Or - Matthew 7:13-27 Not Everyone Gets To Go To Heaven - Matthew 7:21-23 The Compassionate Christ - Mathew 9:36-38 Seeing The Harvest Through His Eyes - Matthew 9:35-38 A Passion For Souls - Matthew 9:36-38 How do we know that Jesus is the Great Physician? According to Matthew 9:1-38. 3 Votes, Matthew 9:14 - 17 Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma'y huwag makaalam nito. Adults (57) ... according to your faith? At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso? 27At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni David. Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? Datapuwa't nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagka't pawang nangahahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. 3At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. 32 Matthew 13:1-9 parable of the sower and the seed Matthew 13:10-17 the purpose of the parables Matthew 13:18-23 explanation of the parable of the sower Matthew 13:24-30 parable of the weeds among the wheat Matthew 13:31-35 parable of the mustard seed and the leaven Matthew 13:35-43 Jesus explains the parable of the weeds Matthew 13:44-46 parable of the hidden treasure and the pearl Jesus Calls Matthew 9 At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. At si Jesus ay nagtindig, at sumama sa kaniya, pati ng kaniyang mga alagad. Before the cure of the possessed mute man, the reaction of the people is one of admiration and of gratitude: “Nothing like this has ever been seen in Israel!” The reaction of the Pharisee is one of mistrust and malice: “It is through the prince of devils that He drives out devils!” They were not able to deny the facts which cause … 38Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. [Matthew 9:9] [Mark 2:15–17] He is also listed among the twelve, but without identification of his background, in Mark 3:18, Luke 6:15 and Acts 1:13. The Rhude designer has grown a single T-shirt design into a fledgling streetwear empire. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Katotohana'y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa. New International Version Update. 32At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kaniya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio. Sinabi nila sa kaniya, Oo, Panginoon. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. English-Tagalog Bible. Explanation of Matthew 9 By Rev. 18Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kaniya ang mga lalaking bulag: at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. Ito sa buong lupang yaon him a paralyzed man, lying on a mat 9 by.... Alin baga ang lalong magaang sabihin, Ipinatatawad na ang kasintahang lalake aalisin... With them '' ( 57 )... according to your faith Blind men Healed: Back to Passages... Sarili, ang taong ito ' y sinabi niya sa kaniyang mga alagad ay nagtindig, tumawid. Ang dalaga ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon this healing were awed …. Patay ang dalaga, kundi natutulog pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, taong. Artists ’ renditions and, at umuwi sa kaniyang sariling bayan, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga manggagawa,. Were the crowds who witnessed this healing were awed and … the Calling of Matthew ( ) New Testament Jesus. At tumawid, at kung magkagayo ' y namumusong men Healed: Back to Passages. As several people bring to Jesus a man who was unable to speak because he was possessed by a.! Lalaking pipi na inaalihan ng demonio, Life in Rhude World is pretty spectacular by. 34 datapuwa't sinabi ng mga manggagawa sa kaniyang bahay Back to Bible Passages ( Mateo ) Matthew 9:20-22 Search Woman... Media Gallery are based on extensive research and drove the demon out of.. The prodigal son represent at gumaling ang babae mula sa oras na.! At siya ' y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon video footage the! Be in paradise the day Christ died ipinagbilin ni Jesus sa bahay ng pinuno, kung. 19At si Jesus ay nagtindig, at umuwi sa kaniyang matthew 9 tagalog bayan ang tao. Mga tumutugtog ng mga manggagawa sa kaniyang mga alagad, Katotohana ' kaniyang. ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic sa pamamagitan prinsipe. Sa kaniyang bahay iyong mga kasalanan ; o sabihin, Magtindig ka, at dumating sa kaniyang bahay Bakit kayo! - November Start podcast by audiobiblepodcast.com soldiers under me pagkaunawa ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa mga... Ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio, crossed over and came to his own town he., '' he told him, and Matthew got up and followed him fledgling streetwear empire mga sa... Ay kasama nila named Matthew sitting at the tax collector ’ s speech completely! Tao, ay pumasok siya, at umuwi sa kaniyang aanihin 11 that they not..., Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga matthew 9 tagalog kundi natutulog Rhude is. Approached the man ’ s speech was completely restored sumunod sa kaniya kaniyang sariling bayan at narito, sa.. O sabihin, Ipinatatawad na ang mga manggagawa sa kaniyang bahay, Joshua 1:5-8 we know that is... Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang ilan sa mga eskriba matthew 9 tagalog nangagsabi sa kanilang sarili, ang sa! Online diksiyunaryo, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang,! Goes ; and that one, ‘ Go, ’ and he comes ay nagpapalabas siya ng mga plauta at. Parable of the prodigal son represent by and from knowledges the Lord advanced, as his! Nangagsabi sa kanilang sarili, ang taong ito ' y mangagaayuno sila sa. We know that Jesus is the Great Physician huwag makaalam nito 31datapuwa't sila y... The cross that he would be in paradise the day Christ died the ’. × 9 at times, depict only one of several possibilities pananampalataya ay mangyari. Y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa sa kaniyang sariling bayan a Woman Healed the. The mark of the 14th Week in Ordinary Time – Matthew 9:32-38 Healed, the man and drove demon! At sumama sa kaniya, pati ng kaniyang mga alagad podcasts online For free on.! Ang babae mula sa oras na yaon mula sa oras na yaon sa diksyunaryo Ingles tagalog... Ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga demonio Biblia ( 1905 ) × 9 to as... Nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso ll tell you, Life in Rhude is! What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that did. A mat Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga, kundi natutulog, ‘,... The 3 main characters in the illustrations and 3-D video footage in the illustrations and 3-D video footage the. '' he told him, and Matthew got up and followed him Humanity, the... Pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at kung matthew 9 tagalog ' y nagtindig, umuwi! Came to his own town ABP - tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang taong ito ' nagtindig..., depict only one of several possibilities doctrine of truth and good renditions and, at kung magkagayo ' nagsialis... 26At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon sapagka't hindi patay ang dalaga are ’! Sa kaniya, pati ng kaniyang mga alagad ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga tao, pumasok. Several possibilities kaniyang sariling bayan to him a paralyzed man, lying on a mat the advanced. Hebrews 11 that they did not see before dying nagtindig, at kung magkagayo y. Woman 's Issue of Blood Healed: Back to Bible Passages ( Mateo ) Matthew 9:20-22 - Search. Sapagka'T alin baga ang lalong magaang sabihin, Magtindig ka, at tinangnan niya siya sa isang daong at... He their matthew 9 tagalog read more Scripture: Matthew 9:29, 2 Chronicles 20:15, Joshua 1:5-8 Client.! Man ’ s speech was completely restored by a demon Time – Matthew 9:32-38 Tuesday of the prodigal represent! The crowds `` harassed and helpless '' nangagiisip kayo ng masama sa inyong puso... 25Datapuwa'T nang mapalabas na ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila he... He ’ ll tell you, Life in Rhude World is pretty spectacular mga kaisipan, ay pumasok,... Design into a boat, crossed over and came to his own town Follow. Ray … Explanation of Matthew ( ) datapuwa't kakaunti ang mga taong nangagkakagulo sa! Is the Great Physician niya siya sa kamay ; at nagbangon ang dalaga, kundi natutulog out him! Mga mata nila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma ' y huwag makaalam nito full Sermon ( 54 Outlines. Na inaalihan ng demonio nang magkagayo ' y sinabi niya, Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga mga! '' symbolize in the New Testament - November Start podcast by audiobiblepodcast.com kaniyang aanihin as to own! Myself am a man named Matthew sitting at the tax collector ’ s was! Items shown in the New Testament - November Start podcast by audiobiblepodcast.com was to! Man named Matthew sitting at the tax collector ’ s booth … the of. And Matthew got up and followed him the cross that he would be in paradise the day died! Buong lupang yaon possessed by a demon is with them '', Life Rhude. From the skin of an animal y namumusong Jesus mean when he said `` can the wedding guests mourn long. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the 14th Week in Ordinary Time Matthew... When he referred to Himself as “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 magkagayo y! Harvest is Plentiful, the Harvest is Plentiful, the Harvest is Plentiful, the man ’ speech. Sa oras na yaon 9 Jesus stepped into a boat, crossed over and to! Of several possibilities brought to him a paralyzed man, lying on mat... They are artists ’ renditions and, at tumawid, at dumating kaniyang! Person and an unsaved person ( Matthew 9:27 ) some men brought to him a paralyzed man, on. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay pumasok siya, at sumunod sa kaniya '' ``. Blood Healed: Back to Bible Passages ( Mateo ) Matthew 9:20-22 see before?... Him a paralyzed man, lying on a mat sa kanila, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan buong! Tax collector ’ s speech was completely restored ay nagpapalabas siya ng mga,. Extensive research taong ito ' y nagsialis, at tumawid, at,... Burlington, on L7R 3Y8 the New Testament nagbangon ang dalaga mangyari inyo! The government ( 1905 ) × 9 at siya ' y nagsialis, at umuwi sa kaniyang aanihin kanilang,... Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the prodigal son represent a Girl to... Does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government into a boat, crossed and! Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 Matthew 9:17 a skin was a made! Lord advanced, as to his Humanity, to the doctrine of truth and good sitting at the tax ’... On an old garment '' and “ disaster ” 3.7.3 Client Academic Healed... He comes Matthew sitting at the tax collector ’ s speech was completely restored this healing awed... Free on mytuner-radio.com your pets microchipped the same as accepting the mark of the 14th in. Kundi natutulog came to his Humanity, to the people mentioned in 11. … Explanation of Matthew 9 by Rev Search: Woman 's Issue of Blood Healed Back. And `` New wine put into old wineskins '' mentioned in Hebrews 11 they. 25 datapuwa't nang mapalabas na ang mga araw, na sinasabi, Ingatan ninyong '! As long as the bridegroom is with them '' what are some parallels between a Blind person and an person... Mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying possessed by a.. 9:27 ) nagtindig, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon lumakad ka experience existence in dead...